Pages

Tuesday, November 27, 2007

അര്‍മാന്‍ മോല്യാര്‍ കോഴിക്കോട്ടേക്ക്‌....

അര്‍മാന്‍ മോല്യാര്‍ വണ്ടിക്കാരനെ ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. "ഞമ്മളെ മന്‌സ്‌ലായോ..?" "ഇല്ല.." "ഇന്റെ പേര്‌ സൈതാലി.....അന്നൊര്‌ക്കെ ങളെ കല്ലായീല്‌........" "ലാ ഹൗല വലാ കുവ്വത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാ*....അന്നെപറ്റി ഇപ്പംങ്ങട്ട്‌ പറഞ്ഞ്‌ട്ടേ ള്ളൂ...നൂറായുസാ..."മോല്യാര്‍ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു. "ഉം....എന്താ ബിസേസിച്ച്‌...ഇന്ന് കല്ലായ്‌ക്ക്‌ ബെര്‌ണ്‌ണ്ടോ?" "ഇല്ലല്ല....ഞമ്മക്ക്‌ ഒര്‌ കാര്യം ചോയ്ച്ചാന്‌ണ്ടായ്‌നി....." "ഉം....എത്താ..." "ജ്ജ്‌ എടക്കൊക്കെ കോയ്ക്കോട്ട്‌ക്ക്‌ പോണതല്ലേ...?" "ആ....മാസത്ത്‌ലൊര്‌ക്കെ..." "ആ....അന്റെ ബണ്ടീല്‌ എന്നെങ്ക്‌ലും കുട്ട്യേള്‌ കേറീന്യോ..?" "കുട്ട്യേള്‌ കേറീന്യോന്ന് ചോയ്ച്ചാല്‌...??" "തന്താര്‌ ഒപ്പംള്ളതല്ല....ഒര്‌ പത്ത്‌ പയ്മൂന്ന്‌ ബയസായ ഏതേലും ...?" "ആ....അത്‌ പറഞ്ഞപ്പളാ ച്ച്‌ ഓര്‍മ്മ ബെന്നത്‌.....ഒര്‌ കുണ്ടന്‍ ഞമ്മളെ ബണ്ടീ കേറീട്ട്‌ ഞമ്മള്‌കോയ്ക്കോട്ടെത്ത്യപ്പളാ ഓനെ കണ്ടതെന്നെ..." "ങ്‌ഹേ!!!" മോല്യാരും അവറാനും മോലികാക്കയും മുഖത്തോട്‌ മുഖം നോക്കി. "ന്നട്ടോ..?' "അന്ന് ഞമ്മള്‌ ഓനോട്‌ ചോയ്ചപ്പം ഓന്‍ അരീക്കോട്ട്‌ത്തെ ഏതോ ഒര്‌ സെലം പറഞ്ഞി...." "ങ്‌ഹേ!!" മോല്യാര്‍ വീണ്ടും ഞെട്ടി. "ന്നട്ട്‌ ഓനെ ജ്ജ്‌ എത്താക്കി..?' "എത്താ...ങളെ ബാക്കിള്ളതാ ആ കുണ്ടന്‍..?" "ഓന്‌ പ്പം യൗട്യാന്ന് അനക്കറിയോ?" മോലികാക്ക ആകാംക്ഷയോടെ ചോദിച്ചു. "ങള്‌ സബൂറാക്‌*.....ഞമ്മള്‌ ഓനെ നല്ലൊര്‌ സെലത്തന്യാ ആക്യെ....ഞമ്മള്‌ കയ്ഞ്ഞ മാസം പോയപ്പളും ഓന്‍ ഔടെ തെന്നെ ണ്ടായീനി....അന്ന് ഓന്റെ മൊയലാളി* ഓന്റെ ബാക്കിള്ളോലെ അറ്യോന്ന് ചോയ്ച്ചും ചെയ്ത്‌...ന്നട്ട്‌ ന്നോട്‌ അന്വേസിക്കാനും പറഞ്ഞി....." സൈതാലി വിവരിച്ചു. "അല്‍ഹംദുലില്ലാഹ്‌....കറക്ട്‌ അന്നെത്തന്നെ ഞമ്മക്ക്‌ കിട്ടിം ചെയ്ത്‌...." "ആ...ങക്ക്‌ ആ കുണ്ടനെപ്പറ്റി എത്തേലും അറ്യോ..?' സൈതാലി തിരിച്ച്‌ ചോദിച്ചു. "അറ്യോന്നോ......ഞമ്മള്‌ ബിചാരിച്ച്‌ണ കുണ്ടനാണെങ്കി ആ കുണ്ടന്റെ എളാപ്പേ ഈ നിക്ക്‌ണ അവറാന്‍.....ഞമ്മളന്ന് കല്ലായി പോയെത്‌ ഈ നിക്ക്‌ണ മോലിന്റെ മോളായിട്ട്‌ ഓന്റെ കല്ല്യാണം നടത്താന്‌ള്ള സമ്മതം ചോയ്ച്ചാനാ..." അര്‍മാന്‍ മോല്യാര്‍ അവറാനെയും മോലികാക്കയെയും ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട്‌ വണ്ടിക്കാരനോട്‌ പറഞ്ഞു. "പടച്ചോന്റെ ഓരോ ഖുദ്രത്ത്‌കളേ*......സുബാനള്ളാ...." വണ്ടിക്കാരന്‍ പറഞ്ഞു. "മോലീ....ന്ന ഒര്‌ കാര്യം ചെജ്ജാ.....ജ്ജും ഔറാനും കുടീക്കെന്നെ പൊയ്ക്കോ.....ഞമ്മള്‌ കോയ്ക്കോട്ടൊന്ന് പോയ്‌നോക്കെട്ടെ.....ന്നട്ട്‌ അബൂനിം കൂട്ടി ങട്ട്‌ ബെര.....ഇന്‍ശാഅള്ള...."അര്‍മാന്‍ മോല്യാര്‍ പറഞ്ഞു. "ആ....എല്ലാരിം കൂടി കണ്ടാ ഓനും ചെലപ്പം* പേടിച്ചും..." "ആ...അതെന്നെ..." "ന്നാ....കേറിന്‍ മോല്യാരെ...." "സരി...സരി.....അസലാമലൈക്കും..." വണ്ടിയിലേക്ക്‌ കയറിക്കൊണ്ട്‌ അര്‍മാന്‍ മോല്യാര്‍ പറഞ്ഞു. "വലൈകുമുസ്സലാം..." അവറാനും മോലികാക്കയും സലാം മടക്കി. അര്‍മാന്‍ മോല്യാരെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട്‌ സൈതാലിയുടെ കാളവണ്ടി കോഴിക്കോട്‌ ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിച്ചു.ഭൂതകാല സ്മരണകളും ഭാവികാല പരിപാടികളും കാളക്കുളമ്പടികള്‍ക്കൊപ്പം മോല്യാരുടെ മനസ്സിലൂടെ മിന്നിമറഞ്ഞു. (തുടരും) ***************************** ലാ ഹൗല വലാ കുവ്വത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാ = ആശ്ചര്യ ജനകമായി പറയുന്നത്‌ സബൂറാക്‌ = ക്ഷമിക്ക്‌ മൊയലാളി = മുതലാളി ഖുദ്രത്ത്‌കള്‍= കഴിവുകള് ‍ചെലപ്പം= ഒരു പക്ഷേ

11 comments:

Areekkodan | അരീക്കോടന്‍ said...

"അറ്യോന്നോ......ഞമ്മള്‌ ബിചാരിച്ച്‌ണ കുണ്ടനാണെങ്കി ആ കുണ്ടന്റെ എളാപ്പേ ഈ നിക്ക്‌ണ അവറാന്‍.....
ഞമ്മളന്ന് കല്ലായി പോയെത്‌ ഈ നിക്ക്‌ണ മോലിന്റെ മോളായിട്ട്‌ ഓന്റെ കല്ല്യാണം നടത്താന്‌ള്ള സമ്മതം
ചോയ്ച്ചാനാ..." - അബുവും സൈനബയും

വല്യമ്മായി said...

അടുത്ത് തന്നെ എല്ലാംമ്മംഗളമാകും എന്ന് കരുതട്ടെ

ശ്രീ said...

:)

കൃഷ്‌ | krish said...

കോയിക്കൊടന്‍ സ്റ്റൈല്‍ “ലാ ഹൌലാ..” കൊള്ളാലോ.

പ്രയാസി said...

ങള്..ധൈര്യമായി തൊടരീന്ന്..:)

CresceNet said...

Oi, achei seu blog pelo google está bem interessante gostei desse post. Gostaria de falar sobre o CresceNet. O CresceNet é um provedor de internet discada que remunera seus usuários pelo tempo conectado. Exatamente isso que você leu, estão pagando para você conectar. O provedor paga 20 centavos por hora de conexão discada com ligação local para mais de 2100 cidades do Brasil. O CresceNet tem um acelerador de conexão, que deixa sua conexão até 10 vezes mais rápida. Quem utiliza banda larga pode lucrar também, basta se cadastrar no CresceNet e quando for dormir conectar por discada, é possível pagar a ADSL só com o dinheiro da discada. Nos horários de minuto único o gasto com telefone é mínimo e a remuneração do CresceNet generosa. Se você quiser linkar o Cresce.Net(www.provedorcrescenet.com) no seu blog eu ficaria agradecido, até mais e sucesso. If is possible add the CresceNet(www.provedorcrescenet.com) in your blogroll, I thank. Good bye friend.

Areekkodan | അരീക്കോടന്‍ said...

വല്ല്യമ്മായീ......സബൂറാക്‌
കൃഷ്‌....ലാ ഹൗലാ പരിചയമുണ്ടല്ലേ?
പ്രയാസീ....സ്വാഗതം,ഞമ്മക്ക്‌ ധൈര്യക്കൊറവ്‌ തീരെ ല്ല ട്ടോ....
ശ്രീ....നന്ദി

രാജന്‍ വെങ്ങര said...

നാട്ടു വര്‍ത്താനത്തിന്റെ, പെരുത്തു മൊന്ചുള്ള വാക്കുകളും,വരികളും,.
കഥാപാത്രങ്ങള്‍ അന്യരായി തോന്നുന്നില്ല.
അടുത്തറിയാവുന്ന ആരോ ചിലര്‍.
ഭാവുകങ്ങള്‍.. ഇനിയും എഴുതുമല്ലോ?കാത്തിരിക്കുന്നു.

ആവനാഴി said...

അല്ലാ ങ്ങ്ടെ എയ്ത്ത് ബായിച്ച്.

“ലാ ഹൌല വലാ കുവ്വത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാ ” പെരുത്ത് ഇഷ്ടായീന്നു.

അര്‍മാന്‍ മൊല്യാരു കോയിക്കോട്ട്‌ക്ക് പൂവാ? എന്തിനാണപ്പാ ഇപ്പ കോയ്ക്കോ‌ട്ട്‌ക്ക്?

ജ്ജ് അടുത്ത ലക്കത്തിലു എയ്ത്. ബായ്ക്കാലോ

Areekkodan | അരീക്കോടന്‍ said...

രാജന്‍ വെങ്ങര , ആവനാഴീ.....സ്വാഗതം....ഞമ്മളെ എയ്ത്ത്‌ പുട്‌ച്ചി ന്ന് അറീച്ചപ്പം ഇമ്മിണി ഇമ്മിണി ഇസ്ടപെട്ട്‌.....നന്ദി...

ഏറനാടന്‍ said...

ബെരി കുഡ്! രസിച്ച്‌ക്ക്‌‌ണ്‌..

Post a Comment

നന്ദി....വീണ്ടും വരിക