Pages

Saturday, August 20, 2016

കലാലയ പച്ചക്കറി കൃഷി കർമ്മപദ്ധതി മാതൃക

ഗവ.എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വയനാട്, മാനന്തവാടി
“ഹരിത” - കലാലയ പച്ചക്കറി കൃഷി കർമ്മപദ്ധതി 2016-17
ബ്ലോക്ക് :മാനന്തവാടി                                          കൃഷിഭവൻ : തവിഞ്ഞാൽ

ആമുഖം
വയനാട്ജില്ലയിലെ ഏക ഗവ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് തവിഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗവ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വയനാട്.വളരെ നല്ല നിലയിൽ വിവിധ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന മൂന്ന് എൻ.എസ്.എസ് (നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം) യൂണിറ്റുകളും ഭൂമിത്രസേനാക്ലബ്ബും ഈ കലാലയത്തിൽ ഉണ്ട്. പഠനത്തോടൊപ്പം മറ്റ് തൊഴിൽ മേഖലകളും പരിചയപ്പെടുത്താനും അവയുടെ അന്തസ്സ്  ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അവയിൽ സാധ്യമായിടത്തോളം സാങ്കേതികത പ്രയോഗിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ എൻ.എസ്.എസ് യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു .
പുതു തലമുറയിൽ കാർഷിക സംസ്കാരം വളർത്താനും കൃഷിയിൽ കൂടുതൽ താൽപര്യം ജനിപ്പിക്കാനും ഈ എൻ.എസ്.എസ് യൂണിറ്റുകൾ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. .എന്നാൽ സാമ്പത്തിക പരിമിതിയും വിഷയ വിദഗ്ദരുടെ അഭാവവും പദ്ധതികളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. “ഹരിത” എന്ന കലാലയ പച്ചക്കറി കൃഷി പദ്ധതിയിലൂടെ കോളേജിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നന്നാക്കി എടുക്കാനും നിലവിലുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗ്രോബാഗിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്താനും യൂണിറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു .
ലക്ഷ്യങ്ങൾ
ഈ തലമുറക്ക് നഷ്ടമായ കാർഷിക സംസ്കാരം തിരിച്ച് പിടിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കാർഷികാഭിരുചി വളർത്തി, കൃഷി ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറ്റാനും പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ സാധ്യമായ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഈ രംഗത്ത് കൊണ്ട് വരാനും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ആരോഗ്യമുള്ള ജനതക്ക് വിഷരഹിത പച്ചക്കറി എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇതിലൂടെ സാക്ഷാൽക്കരിക്കാൻ സാധിക്കും .പച്ചക്കറി ഉല്പാദനരംഗത്ത് ഓരോ പഞ്ചായത്തിനും സ്വയംപര്യാപ്തത നേടാനും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു .
പ്രവർത്തന രീതി
എൻ.എസ്.എസ് യൂണിറ്റുകളുടെയും ഭൂമിത്രസേനക്ലബ്ബിന്റെയും വളണ്ടിയർമാരുടെ വിഭവശേഷി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ വിവിധതരം പച്ചക്കറികൾ ഗ്രോബാഗിൽ കൃഷിചെയ്യും .പന്തലിച്ച് വളരുന്ന വിളകൾക്ക് പ്രത്യേകം നിലമൊരുക്കി കൃഷിചെയ്യും. വളം, വിത്ത്, ഗ്രോബാഗ് ,ജലസേചനത്തിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ അടക്കം മറ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആവശ്യമായ മറ്റ് ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളും കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്നും തേടും.
പ്രവർത്തന ഘട്ടങ്ങൾ
       * സമീപഭാവിയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത, കാമ്പസ്സിലെ കാട് മൂടി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കൽ.
·        * വിവിധ വിളകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം നിർണ്ണയിക്കൽ
·        * ജലസേചന സൊകര്യങ്ങളും സംരക്ഷണ ഉപാധികളും ഒരുക്കൽ
·         *വളം ശേഖരിക്കൽ
·         *മണ്ണൊരുക്കൽ
·         *വിത്ത്/തൈകൾ ശേഖരിക്കൽ
·        * നടീൽ
·         *വളപ്രയോഗവും തൈ പരിചരിക്കലും
·         *പരിചരണത്തിലൂടെ കാർഷിക അറിവുകൾ ശേഖരിക്കൽ
·        * സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രയോഗ സാധ്യത തേടൽ
·         *വിളവെടുക്കൽ
ഗുണഭോക്താക്കൾ
    ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കിട്ടുന്ന ജൈവവിളകൾ കോളേജ് കാന്റീൻ, ഹോസ്റ്റലുകൾ എന്നിവയിലേക്ക് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അത് വഴി ഈ കോളേജിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ കോളെജിലെ ജീവനക്കാർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും നൽകാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ജൈവപച്ചക്കറിയുടെ യഥേഷ്ട ലഭ്യത ഈ പ്രവർത്തനം വഴി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു.


കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിളകൾ
·         തക്കാളി
·         പച്ചമുളക്
·         വെണ്ട
·         വഴുതന
·         പയർ
·         ചീര
·         മത്തൻ
·         കുമ്പളം
·         കോളിഫ്ലവർ
·         വാഴ
·         കപ്പ

പദ്ധതി കാലാവധി
2016 ആഗസ്ത് 1 മുതൽ  2017മാർച്ച് 31 വരെ

പ്രതീക്ഷിതചെലവ്
ഗ്രോബാഗ് – 1000എണ്ണം            : 20000.00
വളം – 10 ട്രാക്ടർ ലോഡ്         : 25000.00
ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ            : 25000.00
പന്തലൊരുക്കൽ                   : 10000.00
വിത്ത്/തൈ                       : 4000.00
വേലി                            : 5000.00
പണിക്കൂലി                       : 10000.00

ആകെ                                                                        : 99,000.00

 പ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
1.   വിഷരഹിത പച്ചക്കറിയുടെ ലഭ്യത
2.   കാർഷിക സംസ്കാരം വളർത്തൽ
3.   കാർഷിക രംഗത്ത് സാങ്കേതികവിദ്യാ പ്രയോഗം
4.   പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള അവസരം
5.   അധിക നൈപുണ്യ വികസനം
6.   പച്ചക്കറി സ്വയം പര്യാപ്തത
ഉപസംഹാരം
മലയാളികൾക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന വിവിധ രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ മാറിയ ജീവിത ശൈലിയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തതാണ്. ജൈവകൃഷിയും ജൈവപച്ചക്കറി ഉപയോഗവും വഴി ഒരു പരിധി വരെ മലയാളിയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. വിദ്യാർഥീ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രചോദനം അതിന് മുതൽക്കൂട്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ കർമ്മപദ്ധതി സമർപ്പിക്കുന്നു .

   
                              പ്രിൻസിപ്പാൾ,
                               ഗവ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്
                          വയനാട്, മാനന്തവാടി

4 comments:

Areekkodan | അരീക്കോടന്‍ said...

ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി ഇത് അതേപടി ആര്‍ക്കും ഉപയോഗിക്കാം.

വിനുവേട്ടന്‍ said...

ഉപയോഗിച്ചാല്‍ നമുക്ക് കൊള്ളാം... അല്ലേ മാഷേ...?

Cv Thankappan said...

ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടട്ടെ!
ആശംസകള്‍ മാഷെ

Areekkodan | അരീക്കോടന്‍ said...

വായനക്കാര്‍ക്കെല്ലാം നന്ദി

Post a Comment

നന്ദി....വീണ്ടും വരിക